CV tribune Rotterdam stadion IMG 7819

Informatie voor bezoekers


De bezoeker van het CHIO Rotterdam die gebruik maakt van dit entreebewijs gaat akkoord met de volgende algemene voorwaarden en huisregels. Klik hier voor de privacy beleid van het CHIO Rotterdam.


Algemene voorwaarden kaartverkoop

De bezoeker van het CHIO Rotterdam die gebruik maakt van een entreebewijs gaat akkoord met de volgende voorwaarden en huisregels. Klik hier voor de privacy beleid van het CHIO Rotterdam.

 • Indien het CHIO Rotterdam (of een programmaonderdeel) geheel of gedeeltelijk wordt afgelast of wordt gewijzigd (waaronder wijzigingen van aanvangstijden), heeft de bezoeker geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het entreegeld of andere schadevergoedingen. Mocht het onderdeel op een ander moment worden hervat of ingehaald, heeft de bezoeker recht om hierbij aanwezig te zijn.
 • Een entreebewijs geeft de bezoeker recht op toegang tot het evenemententerrein, de stands, de catering en het Stroodorp. Met het entreebewijs voor de donderdag heeft de bezoeker op donderdag 19 juni recht op een vrije zitplaats op de Ratina publiekstribune (vak E en F) en op vrijdag, zaterdag en zondag geen toegang tot een publiekstribune
 • Een entreebewijs met zitplaats voor de Ratina Tribune (overdekt en onoverdekt) geeft bezoekers recht op:

  • Toegang tot het evenemententerrein, de stands, catering en Stroodorp;
  • Een ongeplaceerde zitplek op de Ratina Tribune op donderdag, vrijdag en zaterdag tijdens het springprogramma (vrije zitplaats keuze volgens het principe vol = vol)
  • Een geplaceerde zitplaats op de Ratina Tribune op zaterdag tijdens het dressuurprogramma en zondag
 • Een entreebewijs met zitplaats voor de Grandstand Tribune geeft bezoekers recht op:

  • Toegang tot het evenemententerrein, de stands, catering en Stroodorp;
  • Een geplaceerde zitplaats op de Grandstand Tribune (donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag).
 • Een entreebewijs voor de Master Club Lounge geeft bezoekers recht op:
  • Toegang tot het evenemententerrein, de stands, catering en Stroodorp;
  • Toegang tot de Master Club Lounge in de Grandstand op vrijdag/zaterdag/zondag tijdens het springprogramma of het dressuurprogramma (afhankelijk van de gekozen kaart).

          • De bezoeker betreedt het terrein op eigen risico. De CHIO Rotterdam organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade (waaronder schade aan of verlies van goederen of letsel aan personen) die door een bezoeker wordt geleden op het CHIO Rotterdam terrein.
          • De bezoeker is zich bewust van de aanwezigheid van paarden op het terrein en van de risico’s die dat met zich mee kan brengen, met name op plaatsen waar paarden en mensen elkaar tegenkomen. Bezoekers mogen zich niet bevinden op plaatsen waar de paarden lopen. Bezoekers dienen, ten behoeve van hun eigen veiligheid, te allen tijde de instructies op te volgen van de medewerkers en zeker op de plaatsen waar paarden en mensen elkaar kruisen.
          • Wij volgend de gedragscode van de FEI voor het welzijn van paarden en verwachten dat ook van de bezoeker. De FEI verwacht van iedereen die betrokken is bij ons evenement dat zij zich houden aan de FEI Gedragscode en erkennen en accepteren dat het welzijn van het paard te allen tijde voorop moet staan.
          • Honden zijn niet toegestaan op het terrein.
          • Personen die niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun eigen daden, dienen te worden vergezeld door een begeleider die verantwoordelijk is voor deze personen. Het CHIO Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze personen.
          • Bezoekers die op welke wijze dan ook tijdens het evenement schade aan personen of goederen veroorzaken, zijn hiervoor persoonlijk aansprakelijk en zullen hiervoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
          • Bezoekers zijn verplicht alle aanwijzingen op (waarschuwing) borden en aanwijzingen van CHIO Rotterdam medewerkers op te volgen.
          • De CHIO Rotterdam organisatie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen individuen of organisaties de toegang op het terrein te weigeren, dan wel met opgave van redenen van het terrein te verwijderen.

                   Huisregels

                   We vinden het belangrijk dat iedere bezoeker zich welkom voelt.

                   Met het betreden van het evenemententerrein geeft eenieder aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de volgende huisregels:

                   • Eenieder die het evenemententerrein betreedt, dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs of accreditatie.
                   • De verschillende zones/gebieden mogen enkel betreden worden met het daarvoor geldende toegangsbewijs of accreditatie
                   • Het betreden van het terrein is voor eigen risico, de organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers / deelnemers / medewerkers / vrijwilligers zelf.
                   • We verwachten een open houding richting andere bezoekers, vrijwilligers en betrokkenen, ongeacht hun afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst en leeftijd.
                   • We tolereren geen enkele vorm van intimidatie, respectloos gedrag: racisme, agressie, seksisme, homofobie, transfobie, baldadigheid of vandalisme.
                   • Wij tolereren geen enkele vorm van (seksueel) overschrijdend gedrag.
                   • Indien gevraagd, bent u verplicht een geldig identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identificatiekaart) te tonen.
                   • Fietsen/scooters zijn niet toegestaan op het terrein maar moeten worden achtergelaten bij de daartoe aangewezen plekken.
                   • Bezoekers onder duidelijke invloed van alcohol en/of verdovende middelen zal de toegang tot het terrein onverbiddelijk worden geweigerd dan wel van het terrein worden verwijderd.
                   • Aanwijzingen van organisatie en medewerkers dienen altijd te worden opgevolgd.
                   • Het is verboden mee te nemen: glas, blik, slag/stoot/steek/vuurwapens (of voorwerpen die daarvoor in aanmerking komen), verdovende middelen.
                   • Glaswerk buiten de VIP-ruimtes (Egano stand, Top Gun stand en de Grandstand) is niet toegestaan vanwege wettelijke bepalingen.
                   • Fototoestellen mogen op het evenementterrein worden gebruikt, echter zonder gebruik van flits. ‘Selfie sticks’ zijn niet toegestaan, omdat het zicht van de andere bezoekers zo optimaal mogelijk moet blijven.
                   • Tassen, rugzakken en dergelijke kunnen door de beveiliging worden gecontroleerd op aanwezigheid van ontoelaatbare voorwerpen.
                   • Het is mogelijk dat er wordt gefouilleerd op het terrein als de organisatie dit in het kader van de openbare orde en veiligheid nodig acht.
                   • Alle tijdens het evenement genomen foto’s zijn rechten vrij en ten behoeve van promotie van het CHIO Rotterdam, voor commerciële doeleinden mag het alleen met toestemming van de organisatie.
                   • Door betreden van het evenement terrein accepteert de bezoeker de aanwezigheid van camera-apparatuur op het terrein. CHIO Rotterdam is bevoegd van het evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. CHIO Rotterdam heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen van bezoekers, deelnemers en de deelnemende paarden.
                   • Onder de 18 jaar is het niet toegestaan alcohol te nuttigen. Ben je jonger dan 25 dan kun je alleen alcohol nuttigen, na het tonen van een geldig identificatie bewijs.
                   • Roken is niet toegestaan in de tenten en op de tribunes.
                   • De opvang van zoekgeraakte kinderen bevindt zich bij de infobalie op het entreeterrein.
                   • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en te sampelen rondom of op het terrein.
                   • Houd bij het verlaten van het evenement terrein rekening met de omwonenden.
                   • Het is niet toegestaan consumpties mee te nemen op het evenement terrein.
                   • Honden zijn niet toegestaan op het terrein.
                   • Het is niet toegestaan de rijbanen te betreden zonder toestemming van de organisatie.
                   • De CHIO Rotterdam organisatie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen individuen of organisaties de toegang tot het terrein te weigeren, dan wel met opgave van redenen van het terrein te verwijderen.

                   In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.

                   We behouden ons het recht voor om bezoekers, die zich niet houden aan de regels zoals hiervoor omschreven, hierop aan te spreken en naar behoren te handelen. Onaanvaardbaar gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot uitsluiting van huidige en/of toekomstige evenementen.

                   Slachtoffers of getuigen van overtredingen van de gedragsregels kunnen contact met ons opnemen via e-mail: [email protected]