Paardenmest als grondstof

Iris Klapwijk
C71 C3371

Je denkt er vast niet over na wanneer je een champignon eet. Maar de kans bestaat dat de witte paddenstoelen in je soep of salade gekweekt zijn op paardenmest afkomstig uit de Rotterdamsche Manège. De 97 paarden die in Kralingengestald staan, produceren wekelijks een grote vrachtwagen vol mest. En die mestwordt gebruikt als grondstof voor de champignonteelt.

In de gang van de oude stallenvan de manege ligt voor iederebox een berg stro te wachten om uitgeschoven te worden. Zo nu en danvliegen de vijgen en plukken stro je om de oren. Het is vrijdagochtend en dat betekent dat de stallen handmatig wordenuitgemest. Het is een tijdrovende klus,
het duurt zeker de hele ochtend, en het islichamelijk zwaar. Jeffrey Blok is sinds vierjaar stalmeester van de RotterdamscheManège en dus verantwoordelijk voor hetuitmesten van de boxen. “Het mengselvan stro en mest is zwaar. Dat allemaalmet de riek scheppen vergt nogal wat vande werknemers. Maar gelukkig worden ditjaar ook de laatste oude stallen vervangen door het nieuwe gemechaniseerdesysteem.”

Tweederde van de boxen zijn al vernieuwd.Deze stallen zijn ruimer, hebben een handigafwatersysteem en hebben een schuifwandsysteem. Hierdoor gaat het uitmesteneen stuk makkelijker. De paarden worden ineen eigen compartiment in de gang gezet,de wanden kunnen allemaal opengeschoven worden waardoor er een lange gangontstaat. Met een shovel wordt dan zo allemest naar buiten geschoven. Een klus diedan niet langer dan twee uur duurt.

Niet alle mest is geschikt voor de champignonteelt. Als er zaagsel doorheen zitbijvoorbeeld, kan het niet meer circulairverwerkt worden. In de RotterdamscheManège staan niet alle paarden op
stro, sommigen staan op zaagsel. Om te voorkomen dat alle mest hierdooronbruikbaar wordt, moet het afval van dezaagselstallen worden gescheiden vandie van strostallen. Dat zaagselafval gaathandmatig met een kruiwagen naar eenaparte container en wordt gescheidenopgehaald. Wanneer er verontreinigingenzoals hooi, zaagsel of strotouwtjes in demest zitten, is het ongeschikt en kan hetalleen maar als afval opgehaald worden.Goede recycling is dan niet meer mogelijk.Het is daarom van groot belang datalleen verse strorijke paardenmest op demesthoop komt. Een keer per week komtpaardenmestverwerkingsbedrijf AMCOde strorijke paardenmest ophalen. Demanege hoeft niets te doen: AMCO komtmet een eigen wagen en kraan. Blok: “Metdie kraan is het zo gebeurd, ik ben er blijmee. Handmatig zou dit zoveel tijd kosten.”Nadat de paardenmest in de vrachtwagen is geladen, wordt het afgevoerd ennaar de fabriek in Moerdijk gebracht. Daarwordt de mest op een milieuvriendelijkemanier verwerkt tot een voedingsbodemvoor champignonteelt.

Voor Blok is het belangrijkste dat de mestwordt opgehaald, het gaat wekelijks om zo’n23.000 kilo aan stro en mest. Dat kan nietblijven liggen. Maar hij vindt het wel een mooiidee dat er daarna nog iets bruikbaars meegebeurt. Zo kan de manege toch iets bijdragen aan een betere wereld. Duurzaamheidstaat wel op de agenda bij de manege, maarde dagelijkse gang van zaken en het paardenwelzijn staan voorop. “Het bestuur is bezigmet zonnepanelen, die komen als het goed is op het dak. Maar het is een monumentaalgebouw, dat maakt verduurzamen niet altijdmakkelijk. En we hebben elektrische steekwagentjes om de balen stro te vervoeren. Opmijn wensenlijstje staat nog een elektrischeshovel. Als dat allemaal doorgevoerd wordt,zijn we een heel eind denk ik.”

photo credits: Petja Buitendijk

  • Deel dit artikel